30 مگ

تماس با ما

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد

متن انگلیسی در مورد بیابان ، لکچر انگلیسی در مورد بیابان

انشای انگلیسی درباره بیابان، lecture about desert

متن انگلیسی در مورد بیایان


What is a desert?

Deserts cover more than one-fifth of the Earth’s land area, and they are found on every continent.

A place that receives less than 10 inches (25 centimeters) of rain per year is considered a desert.

Deserts are part of a wider class of regions called drylands.

Deserts are basically regions characterised by three main features – low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures.

بیابان چیست؟

بیابان ها بیش از یک پنجم مساحت زمین را پوشش می دهند و در هر قاره ای یافت می شوند.

مکانی که سالانه کمتر از 10 اینچ (25 سانتی متر) باران می بارد، کویر محسوب می شود.

بیابان ها بخشی از طبقه وسیع تری از مناطق به نام خشکی هستند.

بیابان ها اساساً مناطقی هستند که با سه ویژگی اصلی مشخص می شوند – بارش کم، پوشش گیاهی کم و دمای شدید.


how made Deserts

Deserts are formed by weathering processes as large variations in temperature between day and night put strains on the rocks, which consequently break in pieces.

Although rain seldom occurs in deserts, there are occasional downpours that can result in flash floods.

چگونه بیابان ساخته شده است

بیابان ها در اثر فرآیندهای هوازدگی به وجود می آیند زیرا تغییرات زیاد دما بین روز و شب باعث ایجاد فشار بر روی سنگ ها می شود که در نتیجه تکه تکه می شوند.

اگرچه باران به ندرت در بیابان ها رخ می دهد، اما گاهی بارندگی هایی وجود دارد که می تواند منجر به سیل شود.

متن انگلیسی در مورد بیایان


There are four significant types of deserts

– hot and dry desert

– semiarid desert

– coastal desert

–and cold desert.

چهار نوع بیابان قابل توجه وجود دارد

 • – بیابان گرم و خشک
 • – بیابان نیمه خشک
 • – بیابان ساحلی
 • – و کویر سرد

Desert Facts

A desert receives less than 10 inches of rain a year.

A lot of the animals that live in the desert are nocturnal.

The Sahara is the largest hot desert on Earth.

Antarctica is the largest cold desert on Earth.

20 percent of the world’s land surface is desert. متن انگلیسی در مورد بیابان

حقایق بیابانی

 • یک بیابان کمتر از 10 اینچ باران در سال می‌بارد.
 • بسیاری از حیواناتی که در بیابان زندگی می کنند شبگرد هستند.
 • صحرا بزرگترین بیابان گرم روی زمین است.
 • قطب جنوب بزرگترین بیابان سرد روی زمین است.
 • حدود 20 درصد از سطح زمین را بیابان تشکیل می دهد.

largest desert

Antarctica is the largest desert on earth, almost twice the size of the Sahara Desert.

بزرگترین کویر

قطب جنوب بزرگترین بیابان روی زمین است که تقریباً دو برابر صحرای صحرا است.


Where is a desert located?

Hot and dry deserts can be found in North America, Central America, South America, southern Asia, Africa, and Australia.

Well-known hot and dry deserts include the Mojave and the Sahara.

کویر در کجا واقع شده است؟

بیابان های گرم و خشک را می توان در آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، جنوب آسیا، آفریقا و استرالیا یافت.

از بیابان های گرم و خشک معروف می توان به موهاوه و صحرا اشاره کرد.

 


cold deserts

Despite the common conceptions of deserts as hot, there are cold deserts as well.

The largest hot desert in the world, northern Africa’s Sahara, reaches temperatures of up to 122 degrees Fahrenheit (50 degrees Celsius) during the day.

But some deserts are always cold, like the Gobi desert in Asia and the polar deserts of the Antarctic and Arctic, which are the world’s largest.

Others are mountainous.

Only about 20 percent of deserts are covered by sand.

بیابان های سرد

با وجود تصور رایج از بیابان به عنوان گرم، بیابان های سرد نیز وجود دارد.

بزرگترین صحرای داغ جهان، صحرای شمال آفریقا، دمای آن تا 122 درجه فارنهایت (50 درجه سانتیگراد) در طول روز می رسد.

اما برخی از بیابان ها همیشه سرد هستند، مانند صحرای گوبی در آسیا و بیابان های قطبی قطب جنوب و قطب شمال که بزرگ ترین بیابان های جهان هستند.

برخی دیگر کوهستانی هستند.

تنها حدود 20 درصد از بیابان ها را ماسه پوشانده است.


How is desert plants life?

most deserts are full of life, with plants and animals that have adapted to survive without much water.

Some plants, like cacti, store enough water in their stems to last until the next rain.

Other plants, like mesquite grass, have very small leaves that curl up in the daytime to conserve the water they have. لکچر انگلیسی در مورد بیابان

زندگی گیاهان بیابانی چگونه است؟

بیشتر بیابان ها پر از زندگی هستند، با گیاهان و حیواناتی که برای زنده ماندن بدون آب زیاد سازگار شده اند.

برخی از گیاهان مانند کاکتوس ها آب کافی در ساقه های خود ذخیره می کنند تا تا باران بعدی دوام بیاورند.

سایر گیاهان، مانند علف کهور، دارای برگ های بسیار کوچکی هستند که در طول روز به هم می پیچند تا از آبی که دارند، محافظت کنند.


How is desert animals life?

Desert animals also have adaptations that help them survive without much water.

Kangaroo rats in the Sonoran Desert get water from the seeds they eat.

Some carnivores, such as desert foxes, get enough liquid from their prey.

Most desert animals stay underground or beneath shady rocks during the day.

Many of them come out to hunt for food at night, when it’s cool. متن انگلیسی در مورد بیابان

زندگی حیوانات بیابانی چگونه است؟

حیوانات صحرا نیز سازگاری هایی دارند که به آنها کمک می کند بدون آب زیاد زنده بمانند.

موش های کانگورو در صحرای سونوران از دانه هایی که می خورند آب می گیرند.

برخی از گوشتخواران مانند روباه های صحرایی مایعات کافی از طعمه خود دریافت می کنند.

بیشتر حیوانات بیابانی در طول روز در زیر زمین یا زیر صخره های سایه دار می مانند.

بسیاری از آنها برای شکار غذا در شب بیرون می آیند، زمانی که هوا خنک است.


Why are deserts full of sand?

In the desert, there are few plants to hold soil in place and little water.

Instead, wind is the main way that the rock pieces are moved around.

The wind cannot move all the pieces though, just the small lighter ones, so sand is left behind.

Over a long time the deserts become mostly sand. لکچر انگلیسی در مورد بیابان

چرا بیابان ها پر از شن است؟

در بیابان گیاهان کمی برای نگه داشتن خاک و آب کمی وجود دارد.

در عوض، باد راه اصلی جابجایی قطعات سنگ است.

باد نمی تواند تمام قطعات را جابجا کند، فقط قطعات کوچک سبک تر، بنابراین ماسه پشت سر می ماند.

با گذشت زمان طولانی، بیابان ها بیشتر به شن تبدیل می شوند.


The nine causes are:

(1) Natural Situation

(2) Air Circulation Pattern

(3) Currents: A Hot Water Heating System

(4) Oceanic Currents

(5) Remote Situation From an Oceanic Moisture

(6) Mountain Barrier

(7) Rainless

(8) Temperature and

(9) Man in Desert Making.

 

علل 9 گانه عبارتند از:

(1) وضعیت طبیعی

(2) الگوی گردش هوا

(3) جریان: یک سیستم گرمایش آب گرم

(4) جریان های اقیانوسی

(5) موقعیت دور از یک رطوبت اقیانوسی

(6) مانع کوهستان

(7) بی باران

(8) دما و

(9) انسان در بیابان سازی. لکچر انگلیسی در مورد بیابان

 

لکچر انگلیسی در مورد بیایان


Two top deserts of Iran

1. Dasht-e Kavir, the largest salt desert in Iran

Covering almost 77,600 km², Dasht-e Kavir is surrounded by Alborz and Zagros Mountain Ranges,.

Kavir National Park, Sirjan Salt Swamp, Houz-e Soltan Salt Lake, and Houz-e Ghilooghe are some natural attractions in the Dasht-e Kavir.

2. Lut, the spell of infinite gravel land

One of the world’s immortal attractions covering almost 10% of Iran is named Lut meaning bare and lifeless.

However, it is the real land of immortality.

Lut owns the second-largest Iranian desert title after Dasht-e Kavir Desert and Iran’s first Natural World Heritage of UNESCO. متن انگلیسی در مورد بیابان

دو کویر برتر ایران

1. دشت کویر، بزرگترین کویر نمک ایران

دشت کویر با مساحتی حدود 77600 کیلومتر مربع توسط رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس احاطه شده است.

پارک ملی کویر، باتلاق نمک سیرجان، دریاچه نمک حوض سلطان و حوض قیلوق از جاذبه های طبیعی دشت کویر هستند.

2. لوت، طلسم زمین شن بی نهایت

یکی از جاذبه های جاودانه جهان که تقریباً 10 درصد از ایران را در بر می گیرد، لوت به معنای برهنه و بی جان نام دارد.

با این حال، این سرزمین واقعی جاودانگی است.

لوت صاحب دومین عنوان بزرگ کویر ایران پس از کویر دشت کویر و اولین میراث جهانی طبیعی ایران در یونسکو است.


تهیه و تنظیم: بخش آموزش سایت 30 مگ


مطالب دیگر:

 • متن انگلیسی در مورد پل طبیعت با ترجمه فارسی
 • متن انگلیسی در مورد زکریای رازی با ترجمه فارسی
 • متن انگلیسی درباره برج آزادی با ترجمه فارسی
 • متن انگلیسی در مورد برج کج پیزا با ترجمه فارسی
 • متن انگلیسی درباره برج ایفل با ترجمه فارسی
 • متن انگلیسی در مورد اهرام ثلاثه مصر با ترجمه فارسی
 • متن انگلیسی در مورد تک فرزندی
 • متن انگلیسی در مورد تخت جمشید با ترجمه فارسی

منبع : KelaseDarsi.ir

متن انگلیسی در مورد بیابان

آخرین مطالب سایت